Autoškola Jozef Špalek
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Máte záujem o vodičský preukaz? Neváhajte nás kontaktovať! 

Získanie VP

Prvým krokom k získaniu V.P. je prihlásenie sa do Autoškoly prostredníctvom ŽIADOSTI O UDELENIE VOD.OPRÁVNENIA, ktorú možno získať priamo v Autoškole na ulici Vajanského 588, KNM / pri železničnom priecestí / alebo po tel. dohovore na vami zvolenom mieste, resp. stiahnuť si ju na našej stránke – je nutné ju vytlačiť obojstranne.

Žiadosť je nutné vyplniť a potvrdiť zdravotnú spôsobilosť na príslušnú skupinu vod. oprávnenia u svojho obvodného lekára

Potvrdenú žiadosť doniesť do Autoškoly alebo na vami zvolené miesto po tel. dohovore. Následne sa dozviete termín otvorenia a dĺžku trvania kurzu.

Pri rozšírení V.O. o skupinu C resp. CE je nutné sa podrobiť psychologickému vyšetreniu

Vrátenie VP

 Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, je povinný pred vrátením vodičského preukazu podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti (skúška z predpisov o cestnej premávke – „len testy“), ak činnosť vedenia motorového vozidla držiteľ vodičského oprávnenia na základe takého trestu alebo sankcie nesmel vykonávať dva roky a viac, musí sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti: zisťuje sa skúškou z

 • predpisov o cestnej premávke ( „testy“ )
 • náuky o vozidlách a ich údržbe u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E , D, DE a T, ( „konštrukcia“ )
 • vedenia motorových vozidiel. ( „jazda“ )

       Ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60 eur a viac, orgán Policajného zboru rozhodne o

 • povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu ( 12hod. výučba teórie, 6hod. prakt. jázd )
 • preskúšaní odbornej spôsobilosti ( „ testy, konštrukcia, jazda“ )
 • preskúmaní zdravotnej spôsobilosti
 • preskúmaní psychickej spôsobilosti

Doškoľovací kurz možno zahájiť až po doložení potvrdenia o zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Príslušné tlačivo ( Doklad o preskúšaní odbornej spôsobilosti ) poskytujeme priamo v autoškole.

OSOBITNÁ SKÚŠKA, OSOBITNÝ VÝCVIK A2, A, kód 96

Vodičské oprávnenie skupiny A2 možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý

 • je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A1 najmenej dva roky,
 • predloží čestné vyhlásenie (vzor v sekcii TLAČIVÁ, nevyžaduje sa úradne overený podpis žiadateľa A2) o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A1(nepresahuje 125 cm3, výkon nie je väčší ako 11 kW a pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0,1 kW/kg )
 • vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla( „cvičisko, jazda“) alebo absolvuje osobitný výcvik ( „11 hod. teórie, 8 hod. jázd, bez skúšok“) v autoškole
 • dosiahol vek 18 rokov

Vodičské oprávnenie skupiny A možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý

 • je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 najmenej dva roky,
 • predloží čestné vyhlásenie ( vzor v sekcii TLAČIVÁ, nevyžaduje sa úradne overený podpis žiadateľa A) o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2(výkon nepresahuje 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu. )
 • vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla ( „cvičisko, jazda“)         alebo absolvuje osobitný výcvik ( „11 hod. teórie, 8 hod. jázd, bez skúšok“) v autoškole
 • dosiahol vek 20 rokov

Harmonizovaný kód 96 možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý

 • je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B
 • vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla ( „cvičisko, jazda“)         alebo absolvuje osobitný výcvik( „11 hod. teórie, 6 hod. jázd, bez skúšok“) v autoškole
 • dosiahol vek 18 rokov

Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B je oprávnený viesť jazdnú súpravu, ktorá je zložená z motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg, pričom najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy presahuje 3 500 kg, ale nepresahuje 4 250 kg, len po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole alebo po zložení osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla podľa § 76 ods. 7 zákona.

 • Oprávnenie viesť takúto jazdnú súpravu sa preukazuje vodičským preukazom so zapísaným vodičským oprávnením skupiny B, v ktorom je pri skupine B vodičského oprávnenia zaznamenaný harmonizovaný kód „96“

Kondičný výcvik

Kondičné jazdy sú určené tým, ktorí sú už držiteľmi V.O. a majú záujem sa zdokonaliť vo vedení motorového vozidla.

 • zavolajte nám
 • vyskúšajte 1 hodinu jazdy / možnosť výberu výcvikových vozidiel /
 • na základe vlastných pocitov z jazdy a konzultácie s inštruktorom sa rozhodnete ako ďalej

Školenie vodičov

ŠPALEK s.r.o. vykonáva školenie vodičov na základe Oprávnenia ev. čís.:VVZ-0428/11-01.1 vydaného Národným inšpektorátom práce v Košiciach k Vykonávaniu výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.1 – Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.

Autoškola Jozef Špalek

Vajanského 588,
024 01 Kysucké Nové Mesto
Tel.: 041/438 22 19

Špalek Jozef 
+421 905 152 827

Ing. Špalek Radoslav
+421 918 829 724

Pracovná doba: