Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, je povinný pred vrátením vodičského preukazu podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti (skúška z predpisov o cestnej premávke – „len testy“),

       ak činnosť vedenia motorového vozidla držiteľ vodičského oprávnenia na základe takého trestu alebo sankcie nesmel vykonávať dva roky a viac, musí sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti: zisťuje sa skúškou z

  • predpisov o cestnej premávke ( „testy“ )
  • náuky o vozidlách a ich údržbe u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E , D, DE a T, ( „konštrukcia“ )
  • vedenia motorových vozidiel. ( „jazda“ )

       Ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60 eur a viac, orgán Policajného zboru rozhodne o

  • povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu ( 12hod. výučba teórie, 6hod. prakt. jázd )
  • preskúšaní odbornej spôsobilosti ( „ testy, konštrukcia, jazda“ )
  • preskúmaní zdravotnej spôsobilosti
  • preskúmaní psychickej spôsobilosti

Doškoľovací kurz možno zahájiť až po doložení potvrdenia o zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Príslušné tlačivo ( Doklad o preskúšaní odbornej spôsobilosti ) poskytujeme priamo v autoškole.