OSOBITNÁ SKÚŠKA, OSOBITNÝ VÝCVIK A2, A, kód 96

Vodičské oprávnenie skupiny A2 možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý

 • je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A1 najmenej dva roky,
 • predloží čestné vyhlásenie (vzor v sekcii TLAČIVÁ, nevyžaduje sa úradne overený podpis žiadateľa A2) o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A1(nepresahuje 125 cm3, výkon nie je väčší ako 11 kW a pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0,1 kW/kg )
  • vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla( „cvičisko, jazda“) alebo absolvuje osobitný výcvik ( „11 hod. teórie, 8 hod. jázd, bez skúšok“) v autoškole
  • dosiahol vek 18 rokov

Vodičské oprávnenie skupiny A možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý

 • je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 najmenej dva roky,
 • predloží čestné vyhlásenie ( vzor v sekcii TLAČIVÁ, nevyžaduje sa úradne overený podpis žiadateľa A) o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2(výkon nepresahuje 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu. )
  • vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla ( „cvičisko, jazda“)         alebo absolvuje osobitný výcvik ( „11 hod. teórie, 8 hod. jázd, bez skúšok“) v autoškole
  • dosiahol vek 20 rokov

Harmonizovaný kód 96 možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý

 • je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B
 • vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla ( „cvičisko, jazda“)         alebo absolvuje osobitný výcvik( „11 hod. teórie, 6 hod. jázd, bez skúšok“) v autoškole
 • dosiahol vek 18 rokov

      Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B je oprávnený viesť jazdnú súpravu, ktorá je zložená z motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg, pričom najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy presahuje 3 500 kg, ale nepresahuje 4 250 kg, len po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole alebo po zložení osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla podľa § 76 ods. 7 zákona.

 • Oprávnenie viesť takúto jazdnú súpravu sa preukazuje vodičským preukazom so zapísaným vodičským oprávnením skupiny B, v ktorom je pri skupine B vodičského oprávnenia zaznamenaný harmonizovaný kód „96“